Arvsrätt

Foto: kalhh/Pixabay
Posted 7 månader sedan in Leva & Bo

Sverige står inför ett omfattande generationsskifte. Hos många personer har detta väckt frågor om arvsrätt och vad som egentligen händer i samband med bortfall i familjen. Vi har bett får jurist i Örebro reda ut några av frågetecknen och sätta fingret på hur man på bästa sätt förbereder sig för det oundvikliga.

 

Örebro har satt sig på kartan som det län med flest antal personer i övre skiktet av Sveriges så kallade befolkningspyramid. Vad detta betyder är att detta faktiskt är den plats i landet där man finner flest personer i åldrarna 65 och uppåt. Åtminstone om man ser det hela ur ett relativt perspektiv. Därför är det inte så överraskande att många har frågor och funderingar kring testamente, bouppteckning och annat som har en direkt koppling till vad som sker i samband med dödsfall. Men vad är det egentligen som gäller?

För att göra saker och ting så enkla som möjligt så har vi tittat på såväl vad som händer när en person i ett förhållande dör. Och vad man kan göra för att påverka hur kvarlåtenskapen hanteras. Detta är särskilt viktigt om man lever utanför äktenskapet, eller om det finns särkullbarn. Med lite extra noggrannhet så kan man göra väldigt mycket för att verkligen öka tryggheten i förhållandet.

Äktenskap och samlevnad

Äktenskap är ett av Sveriges allra viktigaste rättsinstitut. Anledningen är att det inte bara representerar en känslomässig union mellan två människor, utan även är ett rättsförhållande som påverkar såväl förpliktelser i livet som rättigheter efter en parts bortfall. De flesta är bekanta med regeln att gifta makar ärver varandra och att den kvarlevande har fri förfoganderätt över det som sedermera kommer att motsvara eventuella barns arv. Men vad som inte är lika känt är att man redan i förväg kan bestämma att reglera saker och ting i ett så kallat inbördes testamente. Och för er som lever tillsammans utanför ett äktenskap kan det vara en oerhört viktig sak om man vill säkerställa att den efterlevande får möjligheten att ta del av det man lämnar efter sig.

Vad händer när någon avlider?

Att fundera på vad som händer när någon dör är i många fall lika obehaglig som nödvändigt. För om man vill att efterlevande personer ska slippa problematiska situationer så är det oerhört viktigt att faktiskt ta tag i saker och ting och redan i förväg reda ut så mycket som möjligt. Speciellt om man inte lever under äktenskap.

En av de första saker som ska ske i samband med ett dödsfall är att en bouppteckning upprättas. Och som benämningen antyder är det i grund och botten en uppteckning av boet. Lite mer utförligt så åsyftar det en genomgång av den avlidnes tillgångar och skulder. Detta används sedan som grund för att reda ut förutsättningarna för att betala eventuella skulder och därefter fördela kvarlåtenskapen.

I de flesta fall så ligger ansvaret för bouppteckningen på den avlidnes närmsta anhörig. Och vad som förväntas är att man ska säkerställa en bouppteckningsförrättning där dödsbodelägare deltar och godkänner bouppteckningen. För att underlaget ska anses tillräckligt så förväntas en förteckning över tillgångar och skulder samt att eventuellt testamente och äktenskapsförord finns tillgängliga att granska. När bouppteckningen är godkänd av samtliga dödsbodelägare, och eventuella skulder är betalda, så inleds själva arvskiftet. Det är viktigt att inte påbörja fördelningen av kvarlåtenskapen innan alla har godkänd bouppteckningen. Därför måste man låta skedet ta sin tid för att säkerställa att inget blir fel.

Om man vill vara säker på att allting går rätt till, eller om man vill slippa ansvaret, så är det ofta en bra idé att anlita en jurist. För i samband med ett dödsfall så finns det av naturliga skäl en hel del saker att hantera, och sällan så hamnar de rent administrativa frågorna högst på listan över personliga prioriteter. Med en jurist i Örebro så kan du se till att göra situationen så smidig som möjligt. Jurister som sysslar med arvs- och familjerätt är väl medvetna om hur man på bästa sätt ser till att ordna för att alla parter ska känna sig trygga.

Kan man påverka kvarlåtenskapen?

Att formen för samlevnad påverkar fördelningen av kvarlåtenskapen är en av de grundprinciper som förenar de flesta rättssystem. Mest ingripande är äktenskapet, eller det numera avskaffade registrerade partnerskapet. Sådan samlevnad ger en stark rättslig ställning för den efterlevande. Samboförhållanden innebär däremot bara att den efterlevande har rätt till den egendom som införskaffat för gemensamt bruk. Och lever man bara tillsammans så har man ingen juridisk rätt till något annat än sin egen egendom.

Om man inte lever under äktenskap är det därför oerhört viktigt att upprätta ett inbördes testamente. Åtminstone om man vill säkerställa att den kvarlevande har rätt till egendom utöver sin egen. Att upprätta inbördes testamente är även vanligt bland äkta makar. Särskilt om det finns särkullsbarn eller om man vill vara riktigt säker på att saker och ting blir som man tänkt sig.

Ta kontroll över arvsrätten

Det är långt ifrån ovanligt att man får en i ett juridiskt hänseende obehaglig överraskning i samband med ett dödsfall. Och när det visar sig att saker och ting inte blir som man tänkt sig så finns det sällan särskilt mycket man kan göra för att påverka situationen. Många personer som levt tillsammans utanför äktenskapet och haft gemensamma ambitioner har fått se dem gå i spillror, när arvsrättens realiteter tagit företräde före uttryckta önskningar.

Därför rekommenderar de flesta jurister att man ser till att på ett klart och tydligt sätt upprätta ett testamente som både lever upp till de formella kraven och med tydlighet synliggör vilka önskemål man har gällande kvarlåtenskapen. Att vara extra noggrann är både ett skydd för efterlevande som ett sätt att skapa sinnesro för sig själv. Och då det i många fall går att ordna trygghet med ganska enkla åtgärder så finns det sällan några anledningar att inte vara lite extra noggrann. I många fall så kan det även vara oerhört viktigt, såsom när det finns särkullbarn eller om man av någon anledning valt att leva tillsammans utanför ett äktenskap.

 

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.