18 nya naturreservat under 2017


Posted 2018-01-01 in Leva & Bo, Mer Läsning

Länsstyrelsen i Örebro har under året bildat 18 nya naturreservat i länet. Ett av naturreservaten är Nittälven som nu blir länets största reservat om cirka 2 000 hektar.

 

Nittälven är välkänt för dess orörda natur, det oreglerade vattendragets karaktär och landskapets upplevelsevärden som vildmark. Delsträckor av älvdalen har tidigare varit skyddade, men med det nya beslutet binds hela dalen samman i ett reservat och blir därmed större än Tivedens nationalpark och alltså det största i länet. 

Nittälvsdalen består av ett naturområde med tydliga spår efter istidens glaciärer och sprickdalar, ett stort ishavsdelta, rullstensåsar, och drumliner. 

I området finns också en rad rödlistade arter såsom tallticka, stjärntagging, doftskinn, gränsticka, veckticka, rosenticka, gräddticka, gammelgranskål, garnlav, sotlav, brunpudrad nållav, trådbrosklav, ringlav, grenskägglav, olivtalltagel, broktagel, violettgrå tagellav och norsk näverlav. 

– Årets reservatsbeslut visar återigen på den stora bredd av naturtyper som vi har i Örebro län och det är roligt att de nya reservaten är spridda i så många kommuner. Extra roligt är det att vi nu gått i mål med att skydda Nittälvsdalen då det är ett projekt som vi och våra företrädare jobbat med i så många år, säger Hans Ljungkvist, en av handläggarna som har arbetat fram de nya reservaten.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren 2012–2020. De områden som nu skyddas är:

Nittälven, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, 1 988 hektar.

Björkbergsbacken, Nora kommun, 14 hektar, naturskog av asp och gran.

Kapellet, Lindesbergs kommun, 35 hektar, gammal artrik barrskog med märklig fornlämning.

Karamossen, Laxå kommun, 512 hektar, stor oexploaterad myr med intressant fågelfauna.

Kilaskogen, Lekebergs kommun, 43 hektar, kuperad barrnaturskog i Kilsbergen.

Kroksjöskogen, Lekebergs och Degerfors kommuner, 267 hektar, väglöst naturskogsområde i storblockig terräng i Kilsbergen.

Kroktärnarna, Askersunds och Laxå kommuner, 10 hektar, tjärnar med ursprunglig förekomst av röd näckros.

Kärramarken, Askersunds kommun, 107 hektar, artrik barrdominerad skog i kuperad terräng.

Rostorp, Örebro kommun, 42, mosaikartat område med blandskog, ädellövträd och ängsmark.

Siksandshöjden, Hällefors och Nora kommuner, 166 hektar, omväxlande barrnaturskog med vildmarksprägel.

Stora Andsjöberget, Lindesbergs kommun, 41 hektar, tätortsnära friluftsanpassad äldre barrskog.

Svenshyttan, Lekebergs kommun, 27 hektar, opåverkad väglös barrblandskog med kalkpåverkan och artrik flora.

Bondabrobäcken, Nora kommun, 123 hektar, särskilt värdefullt vattendrag med flodkräfta och flodpärlmussla.

Holmstorp, Örebro kommun. 13 hektar, gammalt ädellövskogsområde med rik svampflora.

Stora Knattorpsmossen, Örebro och Lindesbergs kommuner, 196 hektar, myrmarker omväxlande med orörd blandskog.

Vena hage, Nora kommun. 16 hektar, ålderdomligt odlingslandskap på kalkgrund med rik biologisk mångfald.

Utvidgning av Djupdalshöjden, Ljusnarsbergs kommun, 77 hektar, ytterligare barrnaturskog och myr som läggs till det ursprungliga reservatet.

Utvidgning av naturreservatet Angsjön, Karlskoga kommun, 3 hektar, välbesökt naturområde vid vacker sjö.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.