När en arbetssökande ljuger – och får jobbet


Posted 2016-03-30 in Näringsliv

Vad händer om det visar sig att en anställd medvetet har ljugit i sitt cv eller på anställningsintervjun för att få jobbet? Karin Sliwinska, som arbetar med arbetsrätt på Advokatfirman Lindahl, berättar om skyldigheter och konsekvenser i sådana situationer.

 

Utgångspunkten är att en arbetssökande är skyldig att svara sanningsenligt på frågor från arbetsgivaren. Det inkluderar att berätta för arbetsgivaren om omständigheter som kan påverka möjligheterna att utföra arbetsuppgifterna och om sådant som kan utgöra saklig grund för uppsägning. Däremot finns det ingen skyldighet för den arbetssökande att berätta om alla omständigheter som kan inverka negativt på chanserna att få jobbet. Men vad händer om det visar sig att en anställd medvetet har ljugit eller undanhållit uppgifter som kunde ha påverkat arbetsgivarens beslut att anställa personen?

 

Sannings- och upplysningsplikt

En arbetssökande är i princip skyldig att alltid svara sanningsenligt på arbetsgivarens frågor. Den arbetssökande har också en upplysningsskyldighet rörande omständigheter som skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning och om sådant som kan ha inverkan på möjligheterna att utföra arbetsuppgifterna.

Att koppla skyldigheten att berätta om personliga förhållanden till sådant som kan utgöra saklig grund för uppsägning resulterar i att upplysningsplikten långt ifrån omfattar alla förhållanden en arbetsgivare typiskt sett anser sig ha rätt att bli upplyst om.

– Det får till följd att den arbetssökande kan ha rätt att undanhålla uppgifter som är ofördelaktiga för den arbetssökande ur rekryteringssynpunkt och som skulle ha fått arbetsgivaren att välja en annan sökande, säger Karin Sliwinska, som arbetar med arbetsrätt på Advokatfirman Lindahl.

När det gäller uppgifter som kan påverka utförandet av arbetsuppgifterna är upplysningsskyldigheten ännu mer vidsträckt. I praktiken innebär det att en arbetssökande kan undanhålla att man är dömd för brott om uppgifterna inte har någon direkt inverkan på möjligheten att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.

– Gäller det däremot en tjänst där det ingår att ansvara för dagskassor måste omständigheten att den arbetssökande är dömd för stöld upp på bordet, om brottet inte ligger alltför långt tillbaka i tiden, berättar Karin Sliwinska.

 

Konsekvenser

Om arbetstagaren har ljugit under anställningsintervjun eller i cv:t kan en arbetsgivare ha rätt att skilja arbetstagaren från anställningen.

– Medvetet oriktiga uppgifter kan vara grund för uppsägning eller avskedande om det handlar om uppgifter som är av väsentlig betydelse för den fortsatta anställningen och för arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren, förklarar Karin Sliwinska

För att ett så kallat förtigande ska kunna utgöra grund för arbetsgivaren att bryta anställningen krävs att det som undanhållits är av sådan allvarlig art att det skulle ha utgjort grund för uppsägning eller avskedande om det hade inträffat under den pågående anställningen.

Det innebär att om en arbetssökande exempelvis undanhåller att han eller hon inte har tillgång till bil, trots att det har angetts som ett krav i annonsen, så måste tillgången till bil vara väsentligt för anställningen för att arbetsgivaren ska kunna avsluta den.

– Att den anställde har överdrivit eller kryddat sitt cv är alltså inte tillräckligt för att arbetsgivaren ska kunna agera, förklarar Karin Sliwinska.

 

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har ett ansvar för att vara omsorgsfull i sin rekrytering och bör därför granska inlämnade handlingar och kontrollera lämnade uppgifter genom till exempel kontrollfrågor. Eftersom den arbetssökande inte har en generell upplysningsplikt, men en skyldighet att svara sanningsenligt, är det särskilt viktigt att ställa frågor om sådant som är av betydelse för tjänsten men som inte direkt påverkar arbetet.

Även om den arbetssökande har skyldighet att svara sanningsenligt på arbetsgivarens frågor kan den anställde ha rätt att vilseleda arbetsgivaren i frågor som enligt allmänna synsätt kan hållas hemliga.

– Det innebär att en arbetssökande bland annat har rätt att hålla en eventuell graviditet hemlig i en anställningssituation, berättar Karin Sliwinska.

Eftersom det kan vara både kostsamt och tidsödande att tvista mot en anställd är Karins råd att man som arbetsgivare gör rätt från början.

– För att undvika tvist bör man undersöka uppgifterna i cv:t så långt det går och se till att ställa relevanta kontrollfrågor under anställningsintervjun, avslutar Karin Sliwinska.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.